Høring i Nord-Norge om NNC-reglement og poengberegning inn mot landslagsuttak

VI har fått utsatt høringsfrist i saken til 15. april. Saken skal innom Troms sau og geit før den sendes til prøvenemnda. Innspill til saken må derfor være styret i hende innen 5. april. Send gjerne innspill til joebjo2@online.no.

Vi legger ut 6 dokumenter i denne saken. Dokument 1 er brevet fra prøvenemnda. Dokument 2 er reglene for Norgesserien. Dokument 3 er NNC-reglene slik de foreligger i dag. Dokument 4, 5 og 6 er forslag til NNC-reglement som vi har fått fra Nordland gjeterhundnemnd.

DOKUMENT 1

Høring om Landslagspoeng for Nord-Norge


Prøvenemnda har hatt en pågående sak med poeng fordeling for landslagsuttak for Nord-Norge fra sak 8/2013. Denne saken er ikke lukket.

 
I årets revidering av prøvereglement ble det oppdaget at det ikke foreligger et godkjent reglement for Nord-Norge Cupen (ref. 8/2013). Prøvenemnda ber derfor om at Region Nord tar for seg Reglementet til Norgesserien 2014 og tilpasser dette til Nord-Norge. 


Tidligere år har det vært følgende fordeling; 1. plass: 70 poeng, 2. plass: 66 poeng (sum 136 poeng).


Prøvenemnda har nå satt opp følgende alternativer til fordeling av landslagspoeng for Nord- Norge:
Nord-Norge Cup            Alternativ 1           Alternativ 2
1.plass                         70                        70
2.plass                         50                        40
3.plass                         20                        20
4.plass                                                    10
Sum                            140                       140 

Prøvenemnda ber om svar innen 15. mars på ønsket alternativ og nytt reglement.    

Sign

Arne Johannes Loftsgarden               Cathinka Kjelstrup 
arneloftsgarden@hotmail.com            gjeterhund@nsg.no 
Leder Prøvenemnda                         Gjeterhundansvarlig Norsk Sau og Geit

DOKUMENT 2:

1. Regler for Norgesserien i bruk av gjeterhund


1.1. Norgesserien
Norgesserien i bruk av gjeterhund, videre kalt Norgesserien, er etablert for at alle som ønsker flere store landsomfattende gjeterhund prøver, skal få et konkurransetilbud ut over de vanlige prøvene. 


1.2. Norgesserien arrangeres over fire helger. 
a) De tre første helgene arrangeres det norgesserieprøver parallelt tre steder. Maks deltakende hunder pr. prøve, pr. dag er 55. Den tredje helgen arrangeres det på tre helger med 40 deltakere pr. plass.
b) Til den fjerde helga er de 35 hundene med høgest poengsum kvalifisert
c) De fire beste av de innledende teller + begge prøvene avslutningshelga
d) På de tre innledende helgene er det begrensing på tre hunder pr. fører og ”førstemann til mølla”-prinsippet gjelder for hvem som får delta. Er det fullt et sted, henvises deltaker til den parallelle prøven. Hvis plass, åpnes det for flere hunder pr. fører.
e) Det tas ikke hensyn til fylker som vil bruke Norgesserieprøver som uttak til NM.
f) Arrangørfylket får anledning til å melde på sine deltagere før påmelding åpner generelt. Dette vil aktuelle fylker få informasjon om.
g) De som er kvalifisert til avslutningshelgene får frist for å melde seg på, slik at de som står lenger ned på lista får mulighet til delta, hvis den opprinnelig kvalifiserte ikke kan delta. (Inntil nr. 45 blir kontaktet).
h) Flere praktiske forhold i selve gjennomføringa informeres det om i invitasjonen til Norgesserien, eller ved behov. 
i) Førere bosatt i Norge har prioritet. Utenlandske førere kan delta hvis det er plass

1.3. Ansvar
Norsk Sau og Geit (NSG), ved Prøvenemnda, er ansvarlig for Norgesserien. Prøvene i Norgesserien blir tildelt fylkeslagene i NSG.

1.4. Presse
De enkelte arrangører er selv ansvarlig for pressedekning. 

1.5. Terminliste
NSG er ansvarlig for at terminlista legges ut på NSG sine hjemmesider. 


1.6. Startrekkefølge/trekking
Hver deltager skal ha en hund i siste pulje. Alle deltagere skal ved påmelding sette opp hvilken hund som skal gå i siste pulje. Når trekkinga er foretatt, kan ingen deltager bytte hund. Bytting mellom deltagere skal ikke forekomme. Hvis noen må reise tidligere siste dag, sørger arrangøren for at disse settes inn som de første startende på søndag. Dette meldes inn ved påmelding. Deltakerne kan bytte ut påmeldte hunder, såfremt det skjer før påmeldingsfristen er utgått. Innbetalt startkontingent betales ikke tilbake, uansett grunn. 


1.7. Resultater
Resultatlistene for norgesserien skal utarbeides ved å summere plassifrene for de respektive prøvene. De 30 beste hundene i hver prøve vil oppnå plassiffer etter følgende beregningsmåte: 

1. plass 50 poeng                               9. plass 28 poeng
2. plass 46 poeng                               10.plass 26 poeng
3. plass 43 poeng                               11.plass 24 poeng
4. plass 40 poeng                               12 plass 22 poeng
5. plass 37 poeng                               13 plass 20 poeng
6. plass 34 poeng                               14 plass 18 poeng
7. plass 32 poeng                               15 plass 16 poeng 
8. plass 30 poeng                               16 plass 15 poeng osv…
         
Videre ned med 1 poeng for hver ned til plass nr. 30. I de tilfeller flere hunder oppnår samme poengsum, skal den med den beste prøven rangeres først. Er denne lik, er det den med beste prøve nr. 2 som rangeres først, osv. På finalehelga dobles poengsummene, slik at vinneren får 100 poeng, nr. 2 får 92 poeng, osv.


1.8. Brudd
Ved brudd blir det ikke tildelt norgesserie poeng.


1.9. Vandrepremie
Fra og med Norgesserien i 1994 er det satt opp en vandrepremie til vinneren av norgesserien. Vandrepremien kan ikke vinnes til odel å eie. I tilfelle Norgesserien opphører som egen konkurranseform skal vandrepremien overføres til Norgesmesterskapet. 


1.10. Finale
Arrangøren av finalen i norgesserien er ansvarlig for premiering i samarbeid med NSG. Sammenlagtpremieringa skal finansieres ved at det trekkes et avtalt beløp fra hver startkontingent, fra hver av norgesserieprøvene som innbetales til et premiefond. De 20 beste hundene skal premieres. NSG, ved prøvenemnda, er ansvarlig for regnskapet i premiefondet. 


1.11. Premiering
Hver enkelt arrangør er ansvarlig for premiering på sin prøve.


1.12. Form
Norgesserien skal i størst mulig grad prøve å ligge i forkant av utviklingen av prøver. Norgesserien skal arrangeres i klasse 3. På de to første bolkene, samt finalen skal deling og singling inngå som moment. Merkede dyr er opp til hver enkelt arrangør. Ved uforutsett vær, forsinkelser, m.m. kan bjølling vurderes. Dommer og arrangør avgjør dette. 

DOKUMENT 3:

Januar 2012

1.       Visjon og ledelse av NNC/NNM:

 Nordnorsk cup og mesterskap videre kalt NNC/NNM, i bruk av gjeterhund, er etablert for at utøvere fra Nordland, Troms og Finnmark for at de skal ha et konkurransetilbud ut over de vanlige prøvene.

a.        Norsk Sau og Geit (NSG), gjennom fylkeslagene i Nord-Norge. Er hoved- arrangør og ansvarlig for at NNC og NNM blir gjennomført etter gjeldende regler utarbeidet av NSG.

b.       NNC skal i størst mulig grad prøve å ligge i forkant av utviklingen av prøver. Dette   gjelder både henteavstand og lengde på driving.  På samtlige prøver skal deling eller singling inngå som moment, og en av prøvene bør ha begge momentene.

c.        Fylkeslagene utnevner en person som skal inngå ei nemnd for NNC (senere kaldt NNC styret), som skal ha hovedansvaret for NNC og NNM. Hvis ikke fylkeslaget utnevner noen er det leder som har ansvaret. Fylkesnemnda/laget kan til en hver tid avsette den utnevnte person, hvis det er det ønskelige.

d.       NNC styret består av en person fra hvert fylke. De som er valgt inn i NNC styret, av fylkeslag/nemnd sitter i en periode på inntil 2 år.  Byttes deretter ut av sitt fylkeslag (annethvert år).
Uenighet i NNC styret: Skulle det oppstå uenighet i styret. Ved lik antall stemmer får representanten til arrangør dobbeltstemme.


2.       Annonsering og pressedekking:

Annonser:
Den lokale arrangør annonserer arrangementet.
Internett: NSG er ansvarlig for at terminlista legges ut på NSG sine internettsider. Terminlista som legges ut på internett skal som minimum vise hvilke prøver som inngår i NNC/NNM.
Annen form for pressedekning på internett har arrangørene ansvaret for.

Presse: Det er en selvfølge at det skal være stor pressedekning bak et Nord-Norskt mesterskap i bruk av gjeterhund. Det er de enkelte arrangører selv som er ansvarlig for pressedekningen.


3.       Gjennomføring av arrangementene:

NNC styret utnevner et lokallag som delarrangør til å gjennomføre prøvene. Delarrangør er underlagt NNC styret.

1.       Fordeling av prøvene mellom fylkene: Prøvene rulleres på de ulike fylkene.
2.       Veterinær: Den lokale arrangør varsler veterinær i god tid i forkant av arrangementet.
3.       Påmelding til prøven: NNC sammenlagt, er beregnet for personer bosatt i Nord-Norge. Personer bosatt utenfor kan allikevel delta på de enkelte prøvene, men de får ikke cup poeng som de kan ta med seg til neste konkurranse.
4.       Ant hunder pr. person. Er satt til maks 3 hunder pr. fører.
5.       Kriteriet for hunden i å kunne delta: Oppnådd minimum 60 poeng i klasse 2 eller 3 på tidligere prøver.
Vaksinasjonspapirer: Må forevise gyldige vaksinasjonspapirer pr. hund eller annen gyldig dokumentasjon fra veterinær.
6.       Innbetaling: Skal skje til den lokale arrangør, hvis ikke hovedarrangør mener noe annet.
7.       Rapportering: Rett etter prøven skal den lokale arrangør, rapporterer resultatene til NNC styret. Som utarbeider sammenlagt liste og når rett tid er inne, kårer vinnere.
8.       Arrangør står fritt til å gjøre nødvendige tiltak for at arrangementet skal kunne gjennomføres.


4.       Poengberegning i NNC/NNM.  

 1.     Det er kun deltagere bosatt i de tre nordligste fylkene i Norge som kan få plasspoeng i NNM/NNC
2.     NNM/NNC. Følger poengsystemet til landsprøvene i Sør-Norge.
3.     Resultatlistene for NNM/NNC skal utarbeides ved å summere plassifrene for de respektive prøvene. Det skal strykes en prøve, slik at de 3 beste prøvene er tellende.På den første prøven som kårer Nord Norsk Mester, skal det beregnes plassiffer i NNC.
4.     Ved lik poengsum: I de tilfeller flere hunder oppnår samme poengsum, skal den med den beste prøven rangeres først.  Er denne lik, er det den med beste prøve nr. 2 som rangeres først, osv. Er det fremdeles likt etter tre tellende prøver, vinner hunden med best resultat i NNM.

5.       Premiering i NNC:
Den lokale arrangør er ansvarlig for økonomi og premiering for hver enkelt prøvehelg.

1.     Enkeltprøver i NNC skal premieres i et plassiffer system (1,2,3 osv.). Her skal en ikke ta hensyn til bostedsadresse.
2.     NNC – De premieres etter best av 3 av 4 prøver. NNC premieres siste konkurransedagen. Dvs. søndag, andre helg.
3.     Vinnere i NNC: Det er satt opp en vandrepremie til vinner av NNC og en vandre premie til beste unghund i NNC. Utregnes etter siste løpet i NNC og de tre beste løp er tellende. (Unghund: Hundene regnes som unghunder ut det kalenderåret de fyller 3 år.)
   a.        Vinnerpremie + vandrepremie tilkommer vinner av NNC pr. løp og sammenlagt.
   b.       Premie for 2 plass i NNC. pr. løp og sammenlagt.
   c.        Premie for 3 plass i NNC. pr. løp og sammenlagt.
   d.       Premie for beste unghund + vandrepremie.
4.     Beste laget (5 stk) vinner en plass i NM (forbehold om forandring, siden dette deles ut fra landets prøvenemnd).

 
6.       Regler for NNM.

1. Nord Norsk mesterskap i bruk av gjeterhund, er det første mesterskapet som inngår i NNC. Dvs. NNM arrangeres lørdag første helg av NNC.
Det gjennomføres med en kvalifiseringsrunde i kl 3, som etterfølges av en finale med dobbelthent og sortering.    

2.       Deltagere, kvalifisert for finale i NNM er: Ekvipasjer bosatt i Nordland, Troms og Finmark. Personene skal ha fast bostedsadresse i Nord-Norge.

3.       Hvis mulig går en tredjedel av deltagerne i innledende til finalen.
Maksimalt blir det 10 deltagere i finalen, minimum 5 deltagere.
Antall deltagere i finalen, må være klarert i god tid før arrangementet begynner.
Hvis dette ikke er klarert før prøven har begynt, skal det være kun 5 deltagere i finalen.

4.       En starter i en rekkefølge der resultatlisten fra innledende runde er snudd på hodet. Dvs. at den som hadde mest poeng i kvalifiseringen starter til slutt.

5.         Vinner og Nord Norsk Mester: Er den som vinner finalen. Dvs. At ingen tar med seg noen poeng inn i Nord Norsk Mesterskap.

6.       Gjennomføring av premiering: Det er satt opp vandrepremier til vinneren av NNM. Går til den som vinner finalen.

7.       Beste unghund NNM: En vandrepremie er satt opp til beste unghund  i NNM.
Unghund: Hundene regnes som unghunder ut det kalenderåret de fyller 3 år.

8.       Beste fylket: Det er satt opp to beste fylke premier:
   a.        Beste fylket i NNM: vinner en vandrepremie.
   b.       Beste fylket i NNC sammenlagt: vinner en plass i NM.

9.       Det fylket som har det beste 5  mannslaget i NNM  vinner et napp i Vandrepremien. Vinnerfylkene kjøper nye, og premiene vinnes til odel og eie når føreren har fått 3 napp i premiene.
NNM arrangeres lik finalen i det Norske Mesterskap (NM).

7.       NNM Premiering:

Nord Norsk Mesterskap premieres etter plassiffer.
Alle som deltar får deltagerpremie – premieres pr. hund.

Vandrepremier skal deles ut til: 
1.       Vandrepremie tilkommer Nordnorsk mester.
– Utgår vandrepremien, skal den erstattes av det fylket som forrige vinner er bosatt i.
2.       Vandrepremie til det beste fylkeslag.
3.       Premie for 2 plass i NNM
4.       Premie for 3 plass i NNM
5.       Vandrepremie tilkommer beste unghund i Nord – Norsk mesterskap (følger reglene for NM).
– Utgår vandrepremien (vinnes 3 ganger), skal den erstattes av det fylket som forrige vinner er bosatt i.
6.       Vinnerpremie tilkommer vinner av NNC pr. løp og sammenlagt.
7.       Premie for 2 plass i NNC. pr. løp og sammenlagt.
8.       Premie for 3 plass i NNC. pr. løp og sammenlagt.

8.       Landslagsuttak:

Det er sammenlagt resultat i NNC som gir poeng til landslagsuttak. Kvalifiseringspoengene regnes ut av NSG (Pr. dags dato er det prøvenemnda i NSG).

For Nordland Sau og Geit                                                                   For Finmark Sau og Geit

   Leder:                                                                                                      Leder:         

Martin Arntsen                                                                                           

For Troms Gjeterhundlag

                                                             Leder:           
                                                            Øyvind Trondsen

DOKUMENT 4:

Høringsutkast alt 1.

Reglement for NNC (Nordnorsk Cup)

Revidert 2014

Nordnorsk cup heretter kalt NNC skal til en hver tid følge reglementet til Norgesserien, så langt det er mulig.

Unntak:                                                                            
A.      Det er Gjeterhund nemdene i Nordland, Troms og Finnmark som ansvaret for NNC blir gjennomført etter gjeldene regler.
B.      Deltakerne må ha bostedsadresse i Nordland, Troms eller Finnmark for å få plass poeng i NNC. Øvrige deltakere kan delta dersom arrangør tillater det.
C.      NNC består av 4 prøver i kl 3 med deling og singling eller evnt dobbelthenting og sortering. Prøvene fordeles i to bolker med 2 prøver pr bolk. Prøvene blir rullert på vertsfylkene Nordland, Troms eller Finnmark men med maks en bolk pr fylke pr år.
D.      Prøvene bør fortrinnsvis legges så nært fylkesgrensene som mulig for å få fordelt reise avstandene.
E.       Poengberegningen forstås med plass siffer, 3 av fire prøver utgjør summen av plasspoeng. Den med høyeste plass siffer er cup vinner.
F.       Premiering besørges av vertsfylket. Vinneren av cupen premieres med vandrepremie. Beste ung hund premieres med vandrepremie.
G.     Dommer ekskluderes fra plass poeng, dersom han/hun er deltaker i en av bolkene.
H.      Startrekefølge trekkes for prøve 1. Prøve 2 starter etter plass siffer fra prøve 1, den med laveste plass siffer starter. Prøve 3 trekkes. Startrekkefølge prøve 4 startes av den med sammenlagt laveste plass siffer.
I.         Hvis noen må reise tidligere siste dag, sørger arrangøren for at disse settes inn som de første startende på søndag. Dette meldes inn ved påmelding. Deltakerne kan bytte ut påmeldte hunder, såfremt det skjer før påmeldingsfristen er utgått.
J.        Start kontingent bør begrenses til maks 250,- pr ekvipasje pr prøve.

Vandrepremier:

  • Det er 2 stk vandrepremier for NNC, 1 stk for cup mester og 1 stk for beste ung hund (inntil fylte 3år).
  • Dersom en og samme deltaker oppnår 3 napp i vandrepremien, så beholder han den til odel og eie. Ny vandrepremie erstattes av fylket til forgående vinner.

Poeng til Landslagsuttak:

1 plass 65 poeng
2 plass 50 poeng
3 plass 25 poeng

Poengberegning i NNC:

1. plass50 poeng9. plass28 poeng
2. plass46 poeng10. plass26 poeng
3. plass43 poeng11. plass24 poeng
4. plass40 poeng12. plass22 poeng
5. plass37 poeng13. plass20 poeng
6. plass34 poeng14. plass18 poeng
7. plass32 poeng15. plass16 poeng
8. plass30 poeng16. plass15 poeng osv

DOKUMENT 5:

Høringsutkast alt 2

Reglement for NNC (Nordnorsk Cup)
Revidert 2014

Nordnorsk cup heretter kalt NNC skal til en hver tid følge reglementet til Norgesserien, så langt det er mulig.

Unntak:
A.      Det er Gjeterhund nemndene i Nordland, Troms og Finnmark som ansvaret for NNC blir gjennomført etter gjeldene regler.
B.      Deltakerne må ha bosteds adresse i Nordland, Troms eller Finnmark for å få plass poeng i NNC. Øvrige deltakere kan delta dersom arrangør tillater det.
C.      NNC består av 4 prøver i kl3. De 3 første prøvene kjøres med deling og/eller singling. Siste prøven i NNC kjøres med dobbelhenting + sortering der de 20 beste fra de 3 første prøvene stiller. Prøvene fordeles i to bolker med 2 prøver pr bolk. Prøvene blir rullert på vertsfylkene Nordland, Troms eller Finnmark men med maks en bolk pr fylke pr år.
D.      Poeng beregningen forstås med plass siffer, 3 av fire prøver utgjør summen av plasspoeng. Den med høyeste plass siffer er cup vinner.
E.       NNC premieres sammenlagt. Vinneren av cupen premieres med vandrepremie. Beste ung hund premieres med vandrepremie.
F.       Dommer hentes utenfra.
G.      Hvis noen må reise tidligere siste dag, sørger arrangøren for at disse settes inn som de første startende på søndag. Dette meldes inn ved påmelding. Deltakerne kan bytte ut påmeldte hunder, såfremt det skjer før påmeldingsfristen er utgått.
H.      Start kontingent bør begrenses til maks 250,- pr ekvipasje pr prøve.

Vandrepremier:

  • Det er 2 stk vandrepremier for NNC, 1 stk for cup mester og 1 stk for beste ung hund (inntil fylte 3år).
  • Dersom en og samme deltaker oppnår 3 napp i vandrepremien, så beholder han den til odel og eie. Ny vandrepremie erstattes av fylket til forgående vinner.

Poeng til Landslagsuttak:

1 plass 70 poeng
2 plass 50 poeng
3 plass 20 poeng

Poengberegning i NNC:

1. plass50 poeng9. plass28 poeng
2. plass46 poeng10. plass26 poeng
3. plass43 poeng11. plass24 poeng
4. plass40 poeng12. plass22 poeng
5. plass37 poeng13. plass20 poeng
6. plass34 poeng14. plass18 poeng
7. plass32 poeng15. plass16 poeng
8. plass30 poeng16. plass15 poeng osv 

 DOKUMENT 6:

Høringsutkast alt 3

Reglement for NNC (Nordnorsk Cup)
Revidert 2014

Nordnorsk cup heretter kalt NNC skal til en hver tid følge reglementet til Norgesserien, så langt det er mulig.

Unntak:
A.      Det er Gjeterhund nemndene i Nordland, Troms og Finnmark som ansvaret for NNC blir gjennomført etter gjeldene regler.
B.      Deltakerne må ha bosteds adresse i Nordland, Troms eller Finnmark for å få plass poeng i NNC. Øvrige deltakere kan delta dersom arrangør tillater det.
C.      NNC består av fire prøver i kl3. De tre første prøvene kjøres med deling og/eller singling. Siste prøven i NNC kjøres som en ren finale som kårer NNC vinner. Finalen går med dobbelhenting og sortering. De 20 beste etter plasspoeng fra de tre første prøvene stiller i finalen. Prøvene fordeles i to bolker med to prøver i første bolk og en prøve pluss finale i andre bolk. Prøvene blir rullert på vertsfylkene Nordland, Troms eller Finnmark men med maks en bolk pr fylke pr år.
D.      Poeng beregningen forstås med plass siffer, 3 av fire prøver utgjør summen av plasspoeng. Den med høyeste plass siffer er cup vinner.
E.       NNC premieres sammenlagt. Vinneren av cupen premieres med vandrepremie. Beste ung hund premieres med vandrepremie.
F.       Dommer hentes utenfra.
G.      Hvis noen må reise tidligere siste dag, sørger arrangøren for at disse settes inn som de første startende på søndag. Dette meldes inn ved påmelding. Deltakerne kan bytte ut påmeldte hunder, såfremt det skjer før påmeldingsfristen er utgått.
H.      Start kontingent bør begrenses til maks 250,- pr ekvipasje pr prøve.

Vandrepremier:

  • Det er 2 stk vandrepremier for NNC, 1 stk for cup mester og 1 stk for beste ung hund (inntil fylte 3år).
  • Dersom en og samme deltaker oppnår 3 napp i vandrepremien, så beholder han den til odel og eie. Ny vandrepremie erstattes av fylket til forgående vinner.

Poeng til Landslagsuttak:

1 plass 70 poeng
2 plass 55 poeng
3 plass 20 poeng

Poengberegning i NNC:

1. plass50 poeng9. plass28 poeng
2. plass46 poeng10. plass26 poeng
3. plass43 poeng11. plass24 poeng
4. plass40 poeng12. plass22 poeng
5. plass37 poeng13. plass20 poeng
6. plass34 poeng14. plass18 poeng
7. plass32 poeng15. plass16 poeng
8. plass30 poeng16. plass15 poeng osv
Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar