Referat fra møte i gjeterhundrådet

Tid:     Torsdag 10.11.2011, kl. 2000

Sted:   Telefonmøte

Tilstede: Atle Arnesen, Oddbjørn Kaasa, Håkon Skjærvold, Anne Kari Veiklenget og Stig-Runar Størdal

Saksliste:

Sak 57/11        Godkjenne innkalling og saksliste

Sak 58/11        Godkjenne referat fra forrige møte

Sak 59/11        Orienteringssaker

–           Arbeidet med dataløysing

–           Norgesserien 2011

–           Samarbeidet med NKK

Sak 60/11        Plassering av de med brudd i finalen under NM

Sak 61/11        Plassering av de som fikk brudd eller ikke møtte til innledende omgang under NM

Sak 62/11        Utnevne medlemmer til Organisasjonsutvalget

Sak 63/11        Utnevne nytt medlem og sekretær til Avlsutvalget

Sak 64/11        Utnevne prøvenemnd for 2012

Sak 65/11        Gjennomføringa av NM 2012

Sak 66/11        Seniordommerne

Sak 67/11        Eventuelt

Sak 57/11       Godkjenne innkalling og saksliste

 vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes

Sak 58/11       Godkjenne referat fra forrige møte

vedtak:

Referatet fra forrige møte godkjennes

Sak 59/11       Orienteringssaker

–           Arbeidet med dataløysing

–           Norgesserien 2011/Nord-Norgesserien

–           Samarbeidet med NKK

 vedtak:

Orienteringssakene tas til etterretning. Dataløysing skal på sakslista på hvert møte fram til vi har ei løysing klart.

Sak 60/11       Plassering av de med brudd i finalen under NM

Hvordan plasseres de med brudd under finalen. Skal de få plass nummer 16, eller skal de plasseres etter resultatet under innledende?

 vedtak:

De som får brudd under finalen skal få totalplassering etter plasseringa under innledende prøve

Sak 61/11       Plassering av de som fikk brudd eller ikke møtte til innledende omgang under NM

Skal de med brudd/manglende oppmøte plasseres sist (i år nr 91) eller på plassen bak den som ble sist av de som fullførte (i år nr 86).

 vedtak:

De med brudd plasseres bak den som ble sist av de fullførte. De som ikke møter plasseres absolutt sist, dvs med det plassiffer som er lik antall startende.

Sak 62/11       Utnevne medlemmer til Organisasjonsutvalget

Gjeterhundrådet vedtok følgende på sitt møte i juni 2011:

 1. Det utnevnes et utvalg, kalt Organisasjonsutvalget”.
 2. Organisasjonsutvalget har følgende mandat;

–           Gjeterhundrådet bør ta en gjennomgang av organiseringa av gjeterhundarbeidet, blant annet med sikte på ei ensartet organisering på fylkesnivå.

 1. 3.       Utvalget legger fram sitt forslag i henhold til mandatet innen 1. juli 2012. Det forutsettes videre behandling på fylkesnivå, i gjeterhundrådet og i styret i NSG
 2. 4.       Utvalget består av følgende medlemmer:

a)       Leder. Utnevnt av Gjeterhundrådet blant rådets medlemmer

b)       Styret i NSG bes utnevne en person til å sitte i utvalget

c)       De fylkene som har fylkesnemnd utnevnt av fylkeslaget, bes gå sammen og utnevne en person. Hvis disse fylkene ikke klarer dette, utnevner Gjeterhundrådet en person fra disse fylkene

d)      De fylkene som har gjeterhundlag, bes gå sammen og utnevne en person. Hvis disse fylkene ikke klarer dette, utnevner Gjeterhundrådet en person fra disse fylkene

e)       Sekretæren for Gjeterhundrådet er sekretær for utvalget

Styret i NSG har utnevnt Olav Edvin Heggvold som sin representant. Det gjenstår for Gjeterhundrådet å utnevne de resterende representantene. Av kapasitetsgrunner i sekretariatet, må utvalget oppnevne sekretær blant de ordinære medlemmene.

vedtak:

Følgende personer utnevnes av gjeterhundrådet:

 • ·          Oddbjørn Kaasa, leder
 • ·          Audun Seilen som representant for fylka med nemndsstruktur
 • ·          Hilmar Kleppe som representant for fylka med lagsstruktur. Hilmar Kleppe bes ta på seg jobben som sekretær.

Sak 63/11       Utnevne nytt medlem og sekretær til Avlsutvalget

Atle Arnesen som har vært medlem og sekretær i Avlsutvalget ønsker å slippe dette vervet når han nå har blitt leder av Gjeterhundrådet

vedtak:

Are Koren Krogh utnevnes til nytt medlem av avlsutvalget.

Sak 64/11       Utnevne prøvenemnd for 2012

vedtak:

Torkjel Solbakken utneves til to nye år. Trygve Høines utnevnes til to år. Jo Agnar Hansen og Oddbjørn Kaasa har ett år igjen av sin funksjonstid.

Sak 65/11       Gjennomføringa av NM 2012

Her må vi ta stiling til:

–           Organisering av innledende og eventuell semifinale

–           Antall startende

–           Dommere

–           Hvor mange fylker som skal få pluss og minus på kvoten

Hedmark gjeterhundlag ønsker å gjennomføre NM med innledende prøver på to baner på lørdag, seminfinale med 32 deltakere på lørdag og finale med 16 deltakere på søndag. Da dette ble drøftet under NM-møtet, var deltakerne positive. Gjeterhundrådet har tidligere ment at hvis en slik løsning velges under NM 2012, skal det ikke legge føringer for NM senere.

Antall startende i år var 91. Dette førte til visse problemer med gjennomføringa, spesielt på fredag. Dårlig vær og generelt tunge forhold pga av dette, må nok ta mye av skylda for tidsnøden. Hvis NM 2012 gjennomføres som planlagt, bør banen på innledende kunne være kortere og enklere, slik at hvert løp gjennomføres på kortere tid enn i år. Kvaliteten på finalistene sikres ved at vi får en ekstra siling med en semifinale. De innledende prøvene kan gå uten singling, som i stedet tas inn som et moment i semifinalen. Antall startende bør kunne være 90 i 2012.

Hedmark gjeterhund ønsker utenlandsk dommer. Gjeterhundrådet har vært avventende positiv. Det er heller ingenting i veien for å bruke norske seniordommere til å dømme de innledende prøvene, mens utenlandsk dommer, alene eller sammen med norsk dommer, dømmer finalene.

Gjeterhundrådet har vedtatt at kvoteberegninga skal gjøres ved en matematisk modell, der de med best plassiffer får en hund ekstra på neste NM, mens de med dårligst plassiffer får en hund i minus. Det ble ikke sagt noe om antall pluss og minus, men det skal være maks 6. I tillegg må vi huske følgende:

–           Vi skal ned fra 91 til 90. Det gir en hund i minus ekstra

–           NM-vinneren og vinnerne av Nord-Norges Cup og Norgesserien får ikke ekstraplass til NM. Det gir 3 hunder i pluss ekstra.

–           Netto virkning av disse endringene er at vi må gi 2 hunder mer i pluss, enn vi gir i minus.

Det er heller ikke sagt noe om hva vi gjør hvis fylker som i utgangspunktet skal ha pluss, har nådd taket på 12. Stopper vi opp tildelinga av ekstraplasser, eller fortsetter vi nedover på liste. Det samme motsatt. Hva gjør vi hvis fylker som i utgangspunktet skal ha minus, allerede er nede på grunnkvoten på 1?

vedtak:

 1. NM 2012 arrangeres med to innledende prøver, på to forskjellige baner fredag. De 16 beste fra hver bane går til semifinale lørdag, med 32 deltagere. De 16 beste fra innledende går til finale på søndag. Innledende prøver på fredag arrangeres i klasse III med deling før kve. Banen bør være satt slik at alle gjennomfører innenfor de gitte tidsrammer. Semifinalen lørdag arrangeres i klasse III med deling og singling. Finalen søndag arrangeres i klasse III med dobbelthenting. Det presiseres at denne måten å arrangere NM på, ikke skal legge føringer på NM-arrangementene videre.
 2. Antall deltakere på NM 2012 skal være 90
 3. Hvem som dømmer og antall dommere under NM 2012 diskuteres med arrangør, ut fra de føringer som er lagt. Det er gjeterhundrådet som skal finne dommere og bestemme hvem som skal dømme NM-løpene.
 4. De seks fylkene med best plassiffer under NM 2011, får en hund ekstra til NM 2012. De fire fylkene med dårligst plassiffer under NM 2011, får en hund mindre til NM 2012. Hvis vi i beregninga av pluss- og minushunder, finner fylker som enten har nådd maks antall hunder på 12 (pluss), eller allerede er på grunnkvoten (minus), fortsetter vi videre på lista. Antall hunder i pluss skal være seks og antall hunder i minus er fire, uansett! Fordelinga tar utgangspunkt i grunnkvota på NM 2011.

Sak 66/11       Seniordommerne

Vi bør fase inn flere seniordommere, slik at kompetansen til dagens dommere blir bevart. Det bør også planlegges i forhold til felles samling for seniordommerne og landslaget sommeren 2012.

  vedtak:

Vi ber dagens seniordommere om forslag på kandidater til nye seniordommere. Olav Tiller og Kristian Kleppe bes ta jobben med å koordinere samling for seniordommerne med landslagets samling sommeren 2012. Prøvenemnda tar ansvaret for resten av seniordommernes samling.

Sak 67/11       Eventuelt

Atle Arnesen tok opp problemstillinga biting på gjeterundprøver.

vedtak:

Gjeterhundrådet presiserer at biting ikke er tillatt på en gjeterhundprøve. Dette skal presiseres overfor gjeterhunddommerne. Råder vil vurdere videre hvilke tiltak som skal gjøres for å sikre god dyrevelferd under gjeterhundprøver.

Stig-Runar Størdal

sekretær

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar